the-aquarama.com

35 Contoh Soal Ujian Sekolah Bahasa Jawa Kelas 6 dan Kunci Jawaban -


- Soal Ujian Sekolah Bahasa Jawa kelas 6 menjadi salah satu materi ujian kelulusan.

Lewat soal Ujian Sekolah Bahasa Jawa kelas 6, siswa akan mengetahui jenis pertanyaan yang keluar.

Siswa dapat latihan mengerjakan soal Ujian Sekolah Bahasa Jawa kelas 6 tahun sebelumnya untuk mendapatkan nilai tinggi.

Berikut ini 35 contoh soal Ujian Sekolah Bahasa Jawa kelas 6 dan kunci jawabannya dikutip dari berbagai sumber.

Semaken crita rakyat ngisor iki, minangka pancadan nggarap soal nomor 1-4!

Tembalang kuwi jenenge desa ing tlatah kuta Semarang.

Kacarita ing sawijining dina Pangeran Pandhan Arang didherekake para santri njajah desa milangkori. Anggone tindak munggah mudhun pareden. Ing kono ana kampung sing durung akeh pendhudhuke ana sumber banyu utawa tuk cacah sanga kang nganeh-anehi. Banyune mundhak dina mundhak gedhe metune. Saya suwe kahanane ndrawasi. Wong kampung padha was sumelang, kuwatir kampunge keleban banyu. Para warga padha ngupaya nambal tuk mau. Nanging saben ditambal, ora let suwe tambalane ilang. Banyune mili maneh saya gedhe.

Mangkono sateruse nganti wong sekampung padha bingung.

Nalika wong-wong kampung padha judheg, Pangeran Pandhan Arang banjur age-age lungguh sila nyenyuwun marang ngarsane Gusti Kang Murbeng Dumadi. Ora let suwe tuk-tuk mau padha mampet. Mung kari siji sing isih milil. Pangeran Pandhan Arang ngendika manawa tuk siji sing isih mili kuwi kanggo kabutuhane wong sekampung. Pangeran Pandhan Arang uga pesen, yen kampung kono kuwi kudu dijenengei Tembalang, sing tegese tambalne ilang

1. Kang dadi undheraning crita ing dhuwur yaiku ...

A. Sumber banyu utawa tuk
B. Lakune Pandhan Arang
C. Nambal tuk
D. Rasa was sumelang para warga

Jawaban: A

2. Latar panggonan kedadeane prakara ana ing ...

A. Pareden
B. Alas
C. Desa Tambalang
D. Kutha Semarang

Jawaban: C

3. Sipat utawa watake paraga Pangeran Pandhan Arang ing crita dhuwur yaiku ...

A. Jujur
B. Sekti
C. Sabar
D. Narima

Jawaban: B

4. Saka wacan crita rakyat ing dhuwur bisa kapethik pesen ....

A. Manungsa mung sadrema nglakoni
B. Manungsa nampa apa kang diparingiake saka Gusti Kang Maha Agung
C. Sakabahing lelakon dipasrahake marang sing Kuwasa
D. Manungsa bisa mbudidaya, sing Kuwasa sing nemtokake

Jawaban: D

5. Tibane swara vokal ing pungkasane gatra diarani ....

A. Guru gatra
B. Guru lagu
C. Guru sastra
D. Guru wilangan

Jawaban: B

6. Sagung para rawuh sadaya, Mugi pinayungan nugraha yekti, Asih tresna Allah satuhu, Tansaha kasasira, Puja puji syukur saha sembah sujud, Konjuk ing ngarsa paduka, Gusti Allah Maha Suci.

Tembang macapat ing dhuwur iku guru gatrane ana ... larik

A. 6
B. 5
C. 8
D. 7

Jawaban: D

7. Sekar gambuh ping catur, Kang cinatur polah kang kalantur, Tanpa tutur katula-tula katali, Kadaluwarsa kapatuh, Kapatuh pan dadi awon Guru wilangan ing tembang macapat ing dhuwur yaiku ....

A. 7, 9, 10, 7, 8
B. 7, 10, 12, 8, 8
C. 7, 7, 8, 8, 9, 9
D. 8, 10, 12, 7, 7

Jawaban: B

8. Tembang sing dudu tembang macapat yaiku ....

A. Asmaradana
B. Megatruh
C. Cublak-cublak suweng
D. Kinanthi

Jawaban: C

9. Bapak pucung renteng-renteng kaya kalung, Dawa kaya ula, Pencokanmu wesi miring, Yen lumaku si pucung ngumbar swara. Tembang pocung ing dhuwur batangane ....

A. Sepur
B. Kalung
C. Ula
D. Sabuk

Jawaban: A

10. Pak Budi maos koran wonten kantor. maos basa ngokone ....

A. Nulis
B. Ndelok
C. Tuku
D. Maca

Jawab: D

11. Pitik tukung lan padhang bulan kalebu tembang ....

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat