the-aquarama.com

3 Contoh Khutbah Idul Adha Bahasa Sunda yang Penuh Makna -

- Khutbah Idul Adha biasanya disampaikan setelah salat Id berjamaah yang tahun ini jatuh pada 17 Juni 2024.

Khutbah Idul Adha banyak disampaikan dalam bahasa daerah, termasuk bahasa Sunda.

Selain menjaga kelestarian bahasa, khutbah Idul Adha bahasa Sunda juga membantu memperkuat identitas budaya dan kearifan lokal masyarakat Sunda.

Lewat khutbah Idul Adha, khatib dapat mengingatkan makna Idul Adha dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut ini 3 contoh khutbah Idul Adha bahasa Sunda dikutip dari berbagai sumber.

1. Makna Kurban Dina Hari Raya Iduladha

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah, puji syukur ka Allah Swt. anu parantos maparin rahmat sareng nikmatna ka urang sadaya. Salawat sareng salam mugia tercurah ka jungjunan urang sadaya, Nabi Muhammad saw., ka kulawargana, ka sahabatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna.

Dulur-dulur sadaya anu dimuliakeun Allah Swt.,

Dina dinten anu berkah ieu, urang sami-sami ngariung pikeun ngalaksanakeun salah sahiji ibadah anu agung dina agama urang, nyaéta Iduladha. Dina kasempetan ieu, hayu urang sami-sami merenungi sareng ngahayati makna kurban. Kurban lain saukur tradisi meuncit domba, mung langkung ti éta, kurban mangrupakeun manifestasi tina takwa sareng kataatan urang ka Allah Swt..

Dulur-dulur sadaya anu dipikacinta ku Gusti Allah,

Iduladha henteu leupas tina kisah Nabi Ibrahim a.s. sareng putrana, Nabi Ismail a.s.. Dina hiji wanci, Allah pareng ngadawuh ka Nabi Ibrahim pikeun nyembelih putrana, Ismail. Kalayan ikhlas sareng taat, Nabi Ibrahim ngajaga jangji éta sanajan haténa pasti sedih tur ngalempeng nyeri. Tapi, ku karana takwana, ku karana kataatanna ka Allah, Nabi Ibrahim siap ngalaksanakeun paréntah éta. Allah, anu Maha Asih, akhirna ngagentos Ismail kalawan saékor domba.

Kisah ieu kedah janten eunteung keur urang sadaya. Dinten ieu, urang tiasa ngagungkeun Iduladha kalayan sejahtera, mung urang ulah hilap kana dulur-dulur urang anu masih kénéh nyanghareupan kahirupan anu sesah. Aya anu keur perang, aya anu keur lapar, aya anu keur nyeri, aya anu keur sangsara. Sedih rasana nalika mikiran dulur-dulur urang anu masih kénéh ngalawan hirup, anu masih kénéh kedah nyanghareupan kanyeri.

Dulur-dulur anu dipikacinta ku Allah,

Makna kurban téh lain saukur meuncit domba, mung ogé kurban téh ngajarkeun urang keur ikhlas, sabar, sareng ngabagi ka sasama. Kurban téh kudu ngabersihkeun haté urang ti sipat kikir, loba pamrih, jeung loba nalangsa. Kurban téh kedah ngajarkeun urang keur ngahargaan dulur-dulur urang anu keur butuh. Hayu urang babagi ka sasama manusa, hayu urang rengkuh dulur-dulur urang anu keur susah, hayu urang jadi solusi pikeun masalah-masalah anu aya di sabudeureun urang.

Ku kurban, urang diajar ngajantenkeun diri urang langkung prihatin sareng langkung peka kana kaayaan dulur-dulur urang anu kurang beruntung. Ku kurban, urang diajar ngajantenkeun diri urang langkung caket ka Allah ku cara ngabantu sasama.

Dulur-dulur sadaya,

Di tungtung khutbah ieu, hayu urang sami-sami ngadoa, mugi-mugi Allah Swt. masihan urang kakuatan pikeun ngajalankeun paréntahna sareng kakuatan pikeun ngabagi sareng nulungan dulur-dulur urang sadayana.

Wa bilahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2. Hade Sangka Kana Parentah ti Allah

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat